insanlığın var oluş süreci kadar eski olan arıcılık her çağda
insanların dikkatini çekmiştir. Arılardan elde edilen ürünlerin
insan sağlığı üzerine olumlu etkilerinin gözlemlenmesi ise arılara
olan ilgiyi artırmıştır. Bugün gelinen noktada arıcılık sektörü
büyük bir gelişme göstererek insan yaşamında yerini almıştır.
Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde apiterapi sektörünün gelişmesi
arıcılığın ulusal ekonomilerindeki payını artırmıştır. Ülkemizde
ise arıcılık sektörü son yıllarda gezginci arıcılığın
yaygınlaşmasına paralel olarak gelişme göstermiştir.
Küreselleşme sürecine paralel olarak ekonomik faaliyetlerin
artması ve çeşitlenmesine bağlı olarak da ürün çeşitliliğinin
yaşanması sektörde bir hareketliliğe neden olmuştur. Bugün
ülkemizde polen ve arı sütü gibi ürünlerin pazarının oluşmaya
başlaması, propolis ve arı zehiri gibi ürünlerin ticari olarak
üretilebileceğinin tartışılması bu gelişmişliğin önemli bir
göstergesidir. Ayrıca arıcılığımızda önemli bir sorun haline gelen,
arıcılardan kovan kirası alınması uygulamasının da özellikle bazı
yörelerimizde eskiye oranla azalma eğilimine girmiş olması da
sevindiricidir. Bu süreç de polinasyonun bitki verimliliğindeki
rolünün vurgulanmasına paralel olarak düzelme sağlanacağı ve
gelişmiş ülkelerdeki polinasyon servislerinin kurulması başta
olmak üzere yeni açılım ve uygulamalara yol açacağına işaret
etmektedir. Arıcılıktaki gelişmeler ülkemiz arıcılığını daha çağdaş
boyutlara taşınmasına katkı sağlayacağı gibi tüketicilerin daha
sağlıklı arı ürünleri almasına da olanak tanıyacaktır.

Share

You Might Also Like